Condicions generals de venda

CONDICIONS D’ÚS
Utilitzar aquesta pàgina web i / o registrar-se com usuari pressuposa l’acceptació d’aquestes condicions.

GENERAL

Les clàusules que a continuació es relacionen configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a la pàgina “briforpobla.com” estan obligats a conèixer i a acceptar. A l’efecte únicament de les presents condicions generals, l’expressió “usuari” comprèn qualsevol internauta que accedeixi a la pàgina web Briforpobla.com, ja sigui directament, ja sigui des de qualsevol altre lloc d’Internet.

Els serveis oferts per Brifor en la present web es regularan per les condicions contingudes en el present contracte. Brifor es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, aquestes condicions generals, són aplicables les noves que acordi des del moment de la publicació en la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els béns o serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

Aquestes Condicions Generals vinculen a ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda l’eficàcia opera en el moment de la subscripció de la comanda a instància del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s’especificaran, tot això de conformitat amb que preveu l’art. 1.255 del Codi Civil que recull el principi de l’autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants. A tots els efectes s’entendrà que l’usuari accepta les condicions i regles d’ús aquí relacionades si prem el botó “D’acord” que figura al peu d’aquest document.

Per garantir en la seva integritat els drets dels consumidors i usuaris de Brifor, les presents Condicions Generals s’estableixen de conformitat amb el que preveu la llei espanyola, i en particular en la Llei 7/98 de 13 d’abril de Condicions generals de la contractació, Llei 7/96 de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, Codi Civil, Directiva 2000/31 CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny, Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis aplicables i la seva normativa de desenvolupament.

Per garantir en la seva integritat els drets dels consumidors i usuaris de Brifor les presents Condicions Generals s’estableixen de conformitat amb el que preveu la llei espanyola

Identificació i raó social de l’empresa oferent
“www.briforpobla.com” i “briforpobla.com” són els dominis a través dels quals s’opera com a marca.

Condicions Generals de contractació entre botiga Brifor i l’usuari:

1- L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts pels proveïdors al web de Brifor, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta en la seva totalitat les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta web ia contractar els serveis oferts.

2- Botiga Web de Brifor disposa dels permisos i llicències necessaris per a les activitats pròpies d’un comerç de productes on-line. Totes les comunicacions produïdes per via electrònica entre l’usuari i Brifor quedaran emmagatzemades en suports informàtics duradors i accessibles per a la seva posterior consulta per un període d’1 any. Garantint la integritat i no manipulació dels referits arxius emmagatzemats.

3- Brifor posa a disposició dels usuaris els mitjans de contacte referits en el paràgraf anterior perquè aquests revoquin el seu consentiment. D’haver atorgat prèviament el seu consentiment expressos, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l’enviament de comunicacions comercials. Vostè pot donar-se de baixa de les mateixes en qualsevol moment.

4- Tots els continguts, marques, logos, dibuixos etc. que figuren a la Web de Brifor es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per Brifor o, si escau, per les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent. Per tant queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts del web de Brifor per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de Brifor.

5- L’usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l’espanyola i se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals assignats per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules. Brifor es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts. Les modificacions s’inclouran de manera destacada a la Web de Brifor.

6 – Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin a les pàgines de la web de Brifor s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, de manera que Brifor no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s’ofereixin o subministrin a les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.
La inscripció de l’usuari com a client registrat en la web de Brifor implica el coneixement i acceptació expressa de les presents condicions generals.
El nostre lloc web pot utilitzar servidors publicitaris per tal de facilitar continguts publicitaris que l’usuari visualitza en les nostres pàgines. Aquests servidors publicitaris utilitzen cookies que li permeten adaptar els continguts publicitaris als perfils demogràfics dels usuaris. En cap cas s’obtenen dades personals a través d’aquestes cookies.

7- L’usuari és responsable de facilitar les seves dades correctes, especialment l’adreça de lliurament de les comandes i DNI / CIF / NIE o passaport.

Brifor no es fa responsable dels problemes o despeses generades per errors d’aquesta mena.

8- Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

9- Brifor no respondrà per les interrupcions que es produeixin en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

10- Brifor es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a aquesta Botiga Virtual i / o als serveis que conté, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a qualsevol Client que no compleixi amb el que estableixen les presents Condicions Generals,

11- El Client s’obliga a abstenir-se d’utilitzar aquesta Botiga Virtual i els seus serveis amb fins o efectes il·lícits, contraris a l’establert en aquestes Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web de Brifor i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi d’aquesta Botiga Virtual i dels seus serveis per part dels Usuaris.
L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través de Brifor o dels seus serveis utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a través de Brifor.
No està permesa la inclusió dels continguts de Brifor en d’altres portals d’Internet, ni en altres mitjans o suports. Tampoc es permet la reproducció, distribució, comunicació pública ni transformació dels continguts de Brifor, ja sigui gratuïtament o mitjançant contraprestació econòmica, i en qualsevol forma o suport, sense prèvia autorització de Brifor.

CONDICIONS DE VENDA

Quan el client realitza una comanda, un empleat de Brifor comprovarà si realment es disposa en aquest moment del producte sol·licitat. Un cop comprovat el pagament i la disponibilitat de l’article, es contactarà amb el client mitjançant correu electrònic (e-mail) o telèfon, per informar-lo que la comanda es processa correctament.
1.1-Política de preus

Brifor es reserva en cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

Tots els productes tenen l’IVA INCLÒS

1.2-Acceptació de la comanda

En el moment de formalització de la comanda, un cop utilitzada l’opció del menú d’acceptació de la comanda s’entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga les parts. Brifor emmagatzemarà electrònicament la comanda, excepte un error de tipografia raonable, en el cas la comanda no podrà ser processat.

Brifor després de l’acceptació de la comanda informarà al client de la mateixa mitjançant l’enviament de la confirmació de la comanda i enviant igualment les condicions generals vigents de Brifor al correu electrònic indicat pel client.

El compromís adquirit per Brifor de venda i lliurament de la mercaderia oferta queda supeditat a l’estoc del producte anunciat ia la disponibilitat del mateix fins a fi d’existències, per la qual cosa Brifor en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals com demanat abusiu, multicomanda interactiu o aquelles altres que provoquin la fi d’existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament al client en cas de prepagament les quantitats pagades pel mateix.

1.3-Factura

Brifor emetrà factura física que remetrà i lliurarà juntament amb la comanda al domicili del client designat per aquest.

Brifor adverteix que no podrà modificar posteriorment a la facturació les factures de vendes en compliment de la normativa vigent. La factura s’emetrà a nom de la persona física o empresa que realitza la comanda, de manera que el client ha d’assegurar de realitzar la comanda al nom correcte. No seran possibles canvis posteriors.

Brifor adverteix, que per motius de protecció de dades personals, únicament s’emetran duplicats de factura a la persona titular del contracte. No s’emetran duplicats a tercers. Brifor no enviarà duplicats de factura per fax o per correu electrònic sinó únicament a la direcció designada pel titular del contracte. Un cop transcorregut el termini de garantia, no es poden emetre més duplicats de factures.
1.4-Termini de lliurament del producte adquirit

El termini de lliurament efectiu del producte comença a comptar des del moment en el qual es va fixar la data de lliurament del mateix al formalitzar la comanda. Per a les comandes per pagament avançat sense constància de pagament dins el període de lliurament del producte fixat en formalitzar la comanda, el termini començarà a comptar des que Brifor tingui coneixement de la realització de tal pagament.

El termini de lliurament de la mercaderia pot variar per causes alienes a Brifor intentés esmenar qualsevol incidència amb el transport de la manera més eficaç.

Per al supòsit de retard en el lliurament superior a 30 dies sobre el termini aproximat de recepció del producte fixat en formalitzar la comanda, i sempre que aquest retard sigui imputable a Brifor, el client, prèvia reclamació escrita (carta, fax o correu electrònic), podrà desistir unilateralment de la comanda, restituyéndosele les quantitats abonades en cas de prepagament, en atenció als articles 103 i següents del Reial Decret Legislatiu, 1/2007.

Briforno podrà garantir la disponibilitat de la totalitat del catàleg quedant a expenses del subministrament per part dels fabricants dels diferents productes. En cas de produir-se aquesta situació Brifores compromet a la ràpida devolució de l’import pagat pel client o el lliurament d’un altre producte de gamma igual a l’adquirida pel client si aquest així ho prefereix.

1.5-Despeses d’enviament

S’assignaran automàticament els ports mínims establerts segons pes / preu o producte de la comanda.

De forma automàtica la botiga aplicarà els ports pertinents segons el país / zona de lliurament de la comanda. Si la botiga no disposa dels ports relatius al país de lliurament de la comanda no es podrà realitzar la compra. En aquest cas, consulteu-nos a brifor@briforpobla.com o a través del nostre formulari de contacte.
1.6-Forma de pagament

S’accepten les modalitats de pagament amb Targeta de crèdit i Transferència bancària.

Brifor no enviarà cap comanda fins comprovar que s’ha realitzat el pagament de la mateixa, o l’entitat financera de la seva conformitat i acceptació en l’operació.

El pagament per transferència bancària pot demorar el temps estimat de l’enviament.
1.7-Dades incorrectes en l’enviament

Si el problema es deu a un error per part del client (s’equivoca en fer la comanda) aquest correrà amb les despeses d’enviament de la devolució, les despeses d’enviament de la reposició més 10 euros en concepte de despeses administratives.
Si us plau assegureu-vos abans de realitzar la comanda que les dades d’enviament i els productes seleccionats són correctes.
En cas que l’error és a causa de Brifor, el client rebria la mercaderia sol·licitada sense cost addicional.
1.8-Cancel d’una comanda

Únicament es podrà cancel·lar una comanda si aquest encara no ha estat processat i facturat.

Per anul·lar una comanda només ha de comunicar-nos-per e-mail, facilitant-nos el número de la comanda que desitges cancel·lar.

Si selecciono com a forma de pagament el “prepagament” i ja has fet la transferència o l’ingrés, has de facilitar també les teves dades bancàries (número de compte) perquè puguem tornar-te els teus diners. Aquesta gestió serà únicament possible per escrit (correu electrònic).

1.9-Garantia

La garantia dels productes venuts per Brifor es presta i estableix en virtut de la normativa continguda en la legislació vigent.
Brifor no es farà càrrec de possibles danys que puguin resultar per mal ús, manipulació o instal·lació no professional, o mal funcionament com curt circuit. La garantia no serà vàlida en cas de factors externs a l’ús normal del producte, com ara pujades o baixades de tensió, utilització d’accessoris inadequats o prohibits pels fabricants, caigudes, aigua, foc o maneig incorrecte o abusiu per part del client o per terceres persones no autoritzades pels fabricants.

El còmput de la garantia començarà el mateix dia de lliurament, en virtut de l’antemencionado article 123 del Reial Decret Legislatiu.

La garantia es dirigeix únicament al titular (part contractual) que figuri en la factura i només el titular pot exigir la mateixa.

Brifor no es responsabilitzarà d’atendre requeriments de tercers que no hagin adquirit directament el bé a través Brifor i/o que no constin a la factura de venda.

1.10- Devolucions

Dret de desistiment

El client té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar-nos a Brifor, adreça: Av. Catalunya nº 23, 25500 La Pobla de Segur (Lleida). Telf: 973.680.543 o bé per email: brifor@briforpobla.com; la teva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, o correu electrònic]. Es pot utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model del formulari de desistiment.

-A l’atenció de Brifor, adreça: Av. Catalunya nº 23, 25500 La Pobla de Segur (Lleida). Telf: 973.680.543 o bé per email: brifor@briforpobla.com.

– Per la present li comunico / comuniquem (*) que desisteixo de la meva / desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé / prestació del servei següent (*)

-demanat El / rebut el (*)

-Nom Del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

-Data

(*) Ratlleu el que no escaigui.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venz el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment.

En cas de desistiment per part seva, li devolverermos tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateix, segons quina condició es compleixi primer.

Hauràs de tornar-nos o lliurar-nos directament els béns o … (is’insereix el nom i el domicili, si escau, de la persona autoritzada per vostè a rebre els béns), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard al termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complit el termini si efectua la devolució dels béns abans del que hagi conclòs el termini. El cost directe de devolució dels béns serà assumit pel client.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixi a la prestació de serveis, un cop el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part de que és conscient que, un cop el contracte hagi estat completemante executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

1.11-Lloc i forma del lliurament:

La comanda serà lliurat en el domicili designat en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc de lliurament sol·licitat pel client serà únicament possible abans que la comanda surti dels nostres magatzems i generés despeses addicionals sobre el preu de venda que seran a costa del comprador. La modificació de l’adreça de lliurament un cop lliurada la comanda al transportista no serà possible llevat que el client faci càrrec de les despeses i així s’acordi expressament entre les parts. La mercaderia es lliurarà al client per una empresa de transports, juntament amb albarà en el qual s’han de consignar les dades que permetin identificar el client i el nombre de paquets que componen l’enviament.

La mercaderia es troba en tot moment coberta per assegurança contra riscos de transport, pèrdua i manipulació durant el transport.

Important: Assegura’t que el bony rebut està exteriorment en bon estat. En cas contrari, anota aquest fet en l’albarà del transportista, rebutja l’enviament i notifica-ho per escrit a Briforen les següents 24 hores.

La mercaderia que no hagi pogut ser lliurada en un termini de set dies laborables des de la sortida de la mateixa de les instal·lacions de Brifor per causa no imputable al venedor serà retornada al mateix, restituir les quantitats pagades pel producte en cas de comandes en la modalitat de prepagament excepte les despeses de reexpedició (devolució).

Estem realitzant tasques de manteniment WEB.

És possible que els èstocs de productes apareguin incorrectes o inexactes. En cas que us interessi un producte podeu contactar amb nosaltres mitjançant email: brifor@briforpobla.com o trucant al telèfon: 973.680.543

Es posible que los stocks de los productos aparezcan incorrectos o inexactos. En caso que te interese un producto puedes contactar con nosotros mediante email: brifor@briforpobla.com o llamando al teléfono: 973.680.543

DISCULPA LES MOLÈSTIES