Enviaments i Devolucions

ENVIAMENTS

Termini de lliurament del producte adquirit

El termini de lliurament efectiu del producte comença a comptar des del moment en el qual es va fixar la data de lliurament del mateix al formalitzar la comanda. Per a les comandes per pagament avançat sense constància de pagament dins el període de lliurament del producte fixat en formalitzar la comanda, el termini començarà a comptar des que Brifor tingui coneixement de la realització de tal pagament.

El termini de lliurament de la mercaderia pot variar per causes alienes a Brifor. Però sempre intentarem esmenar qualsevol incidència amb el transport de la manera més eficaç.

Per al supòsit de retard en el lliurament superior a 30 dies sobre el termini aproximat de recepció del producte fixat en formalitzar la comanda, i sempre que aquest retard sigui imputable a Brifor, el client, prèvia reclamació escrita (carta, fax o correu electrònic), podrà desistir unilateralment de la comanda, essent retornades les quantitats abonades en cas de prepagament, en atenció als articles 103 i següents del Reial Decret Legislatiu, 1/2007.

Brifor no podrà garantir la disponibilitat de la totalitat del catàleg quedant a expenses del subministrament per part dels fabricants dels diferents productes. En cas de produir-se aquesta situació Brifor es compromet a la ràpida devolució de l’import pagat pel client o el lliurament d’un altre producte de gamma igual a l’adquirida pel client si aquest així ho prefereix.

Despeses d’enviament

S’assignaran automàticament els ports mínims establerts segons pes / preu o producte de la comanda.

De forma automàtica la botiga aplicarà els ports pertinents segons el país / zona de lliurament de la comanda. Si la botiga no disposa dels ports relatius al país de lliurament de la comanda no es podrà realitzar la compra. En aquest cas, consulteu-nos a brifor@briforpobla.com o a través del nostre formulari de contacte.
Tots els enviaments es realitzaran a través de l’agència de transports.

Lloc i forma de lliurament:

La comanda serà lliurat en el domicili designat en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc de lliurament sol·licitat pel client serà únicament possible abans que la comanda surti dels nostres magatzems i generés despeses addicionals sobre el preu de venda que seran a costa del comprador. La modificació de l’adreça de lliurament un cop lliurada la comanda al transportista no serà possible llevat que el client faci càrrec de les despeses i així s’acordi expressament entre les parts. La mercaderia es lliurarà al client per una empresa de transports, juntament amb albarà en el qual s’han de consignar les dades que permetin identificar el client i el nombre de paquets que componen l’enviament.

 

La mercaderia es troba en tot moment coberta per assegurança contra riscos de transport, pèrdua i manipulació durant el transport.

Important: Assegura’t que el bony rebut està exteriorment en bon estat. En cas contrari, anota aquest fet en l’albarà del transportista, rebutja l’enviament i notifica-ho per escrit a Brifor en les següents 24 hores.

La mercaderia que no hagi pogut ser lliurada en un termini de set dies laborables des de la sortida de la mateixa de les instal·lacions de Brifor per causa no imputable al venedor serà retornada al mateix, restituir les quantitats pagades pel producte en cas de comandes en la modalitat de prepagament excepte les despeses de reexpedició (devolució).

Productes de grans dimensions s’entregaran al portal, no s’apujaran als pisos.

Cancel·lacions d’una comanda

Únicament es podrà cancel·lar una comanda si aquest encara no ha estat processat i facturat.

Per anul·lar una comanda només ha de comunicar-nos-per e-mail, facilitant-nos el número de la comanda que desitges cancel·lar.

 

Si selecciones com a forma de pagament el “prepagament” i ja has fet la transferència o l’ingrés, has de facilitar també les teves dades bancàries (número de compte) perquè puguem tornar-te els teus diners. Aquesta gestió serà únicament possible per escrit (correu electrònic).

devolucions

Dret de desistiment

El client té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 Dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que el client o un tercer indicat pel client va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desisitimient, heu de notificar-nos a Brifor, adreça Av. Catalunya nº 23, 25500 La Pobla de Segur (Lleida) Telf: 973.680.543 o bé per email a brifor@briforpobla.com, la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic].

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que expiri el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment.

En cas de desistiment per part seva, li devolverermos tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució dels mateix, segons quina condició es compleixi primer.

El client haurà de tornar-nos o lliurar directament els béns o … (is’insereix el nom i el domicili, si escau, de la persona autoritzada per vostè a rebre els béns), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard al termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complit el termini si efectua la devolució dels béns abans del que hagi conclòs el termini. El client assumirà el cost directe de devolució dels béns.

El client serà l’únic responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixi a la prestació de serveis, un cop el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part de que és conscient que, un cop el contracte hagi estat completemante executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

Estem realitzant tasques de manteniment WEB.

És possible que els èstocs de productes apareguin incorrectes o inexactes. En cas que us interessi un producte podeu contactar amb nosaltres mitjançant email: brifor@briforpobla.com o trucant al telèfon: 973.680.543

Es posible que los stocks de los productos aparezcan incorrectos o inexactos. En caso que te interese un producto puedes contactar con nosotros mediante email: brifor@briforpobla.com o llamando al teléfono: 973.680.543

DISCULPA LES MOLÈSTIES